Standaard verkoopwaarden


1. Het vervoer van de koopwaar, zelfs vrachtvrij, geschiedt voor rekening en verantwoordelijkheid van de koper.

2. Eventuele klachten dienen schriftelijk en aangetekend binnen vijftien dagen na de levering te geschieden. Na deze termijn kan er geen rekening mee gehouden worden.

3. Onze leveringstermijnen zijn slechts ter inlichting gegeven. Gebeurlijke vertraging die aan ons te wijten zijn om technische redenen, aan tekortkomingen van onze leveranciers, of aan toeval of overmacht, kunnen geen aanleiding geven tot verbreking of ontbinding van de verkoopovereenkomst in ons nadeel.In voormelde gevallen zal een aanvullende leveringstermijn ten behoeve van de verkoper voorzien worden. Deze aanvullende leveringstermijn zal minstens even lang zijn in duur als de oorspronkelijke voorziene leveringstermijn.

4. Contracten waarbij de levering op aanvraag van de koper zal worden uitgevoerd of waarbij de koper de goederen zelf afhaalt bij de verkoper, behouden gedurende maximum 1 jaar de contractueel vastgestelde verkoopprijs. De verkoper zal zich bij deze contracten, indien nodig, een leveringstermijn van 1 maand kunnen voorzien. Wanneer 1 jaar na datum van het sluiten van de overeenkomst, het contract niet is uitgevoerd dan zal de contractueel voorziene prijs automatisch en zonder enige verdere verwittiging worden aangepast aan de prijs van de dag. Hoe dan ook dient het contract uitgevoerd te zijn binnen 1 jaar na datum contract.Na die periode zal de koper geacht worden éénzijdig zijn verplichtingen niet te hebben nagekomen en zal een vordering tot ontbinding van de overeenkomst te zijnen nadele worden ingesteld, (zie verkoopsvoorwaarde nr 11 hieronder) ofwel de uitvoering van de overeenkomst worden gevorderd.

5. Wanneer de koper de bij contract aangegane verbintenissen niet nakomt zal de verkoper gerechtigd zijn in rechte de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De schadevergoeding die daarbij zal gevorderd worden, wordt contractueel bepaald op 30 % van de factuurprijs. De verkoper zal de uitvoering van de verkoopovereenkomst kunnen vorderen met schadevergoeding

6. Clausule van eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

7. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

8. Herstellingen verricht buiten de periode van zes maanden na leveringsdatum vallen buiten de waarborg wat betreft het uurloon voor werk en zijn ten laste van de koper. De verplaatsingskosten zijn altijd ten laste van de koper.

9. Facturen zijn betaalbaar contant.

10.Schadebeding
Bij toepassing van dit beding die de koper, bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aanvaardt, wordt in geval van onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag door nalatigheid of onwil, het factuurbedrag van rechtswege en na aangetekende ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 12% met een minimum van € 90 en een maximum van € 1500.

11. Indien de bestelde goederen slechts na ingebrekestelling tot afname worden afgenomen en betaald, verbindt de koper zich ertoe hetzelfde schadebedrag te betalen.